Venujte nášmu Spevokolu 2% dane aj v roku 2018….

Stránka revidovaná 5.februára 2018!

Naše údaje registrované Notárskou komorou

Názov: Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta
IČO: 37961993
Sídlo: 924 01 Galanta, Nová 1041/25
Právna forma: Občianske združenie


Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú pravidlá poukázania nasledovné:

A) Poukázateľom je právnická osoba (firmy – s.r.o., a.s., atď.):

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže v tomto roku poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónku 4.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti VI. kolónky 2 a 3.
 • Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v spodnej časti tejto stránky. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

B) Poukázateľom je fyzická osoba – SZČO (ktorá si sama podáva daňové priznanie)

 • Môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • Môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v spodnej časti tejto stránky.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

C) Poukázateľom je fyzická osoba – zamestnanec (ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 • Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. (Pozor, v roku 2018 je platné iba tlačivo, na ktorom je čiarový kód (zelené, alebo vyplniteľné pdf). Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane – editovateľné tlačivo na základe potvrdenia o zaplatení dane (Vzor – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (pozor, obe tlačivá musia mať čiarový kód!
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Na všetky otázky ohľadne 2% nájdete odpoveď aj v roku 2018 na stránke www.rozhodni.sk.


Naše údaje registrované Notárskou komorou

Názov: Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta

IČO: 37961993

Sídlo: 924 01 Galanta, Nová 1041/25

Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme!